Nhập email và mssv/cbgv vào mẫu bên dưới, nếu khớp thông tin hệ thống sẽ gửi email hướng dẫn đặt lại mật khẩu cho bạn